Essay On Groei

2656 words - 11 pages

ketensamenwerking is geen geloof26 nr 2 2013
ketensamenwerking is geen geloof Ketensamenwerking is dé hype in (groot) onderhoud, renovatie en nieuwbouw van vastgoed. Zoals gebruikelijk bij hypes heeft iedereen er de mond van vol, claimen vele organisaties er al volop mee bezig te zijn en denken minstens net zo veel ande- ren dat we er over vijf jaar
op terugkijken als een zwaar overtrokken 'bubbel'. Hype of niet; als we serieus met ons vak en onze verantwoor- delijkheden bezig zijn, dan mag ketensamenwerking niet slechts blijven bij een modekreet. Sterker nog; de sector zou de huidige crisis moeten gebruiken om einde-
lijk eens tot de hoognodige structurele veranderingen te kom ...view middle of the document...

Wat is het doel dan wel? Het antwoord is simpel: de klant, de eindgebruiker, de woonconsument optimaal te bedienen tegen zo laag mogelijke kosten. Dat de klant centraal moet staan in alles wat we doen, lijkt trivi­ aal. Maar in de dagelijkse praktijk wordt deze waarheid als een koe helaas maar al te vaak vergeten. 'Optimaal bedienen' klinkt goed, daar kan niemand tegen zijn. In het kader van ketensamenwerking gaat het dan over sneller, beter, goedkoper, innovatiever, flexibeler en duurza­ mer. En dat allemaal tegelijkertijd. Renoveren (en/of groot onderhoud) betekent vaak dat mensen hun woning moeten verlaten of dat ze op een andere manier overlast erva­ ren. Hoe korter dit duurt, hoe beter. Het renovatieproces moet dus sneller. Ook gaat renoveren vaak gepaard met hinder voor de omwo­ nenden, en klanten willen liever geen gedoe met opleverpunten. Het moet dus ook beter. Met de verminderde financiële ruimte van corpora­ ties en andere opdrachtgevers komt ook het groot onderhoud onder druk te staan. Het moet dus goedkoper, zonder dat er water in de kwali­ teitswijn wordt gedaan. Vergrijzing en andere demografische ontwikke­ lingen brengen met zich mee dat er steeds meer variaties zijn in de eisen en wensen van bewoners. One size fits all werkt dus niet meer; het moet innovatiever en flexibeler. Met enerzijds de oplopende kosten van energie plus de toegenomen eisen ten aanzien van energielabels, en anderzijds de technische mogelijkheden, is het realiseren van ener­ giezuinige (of ­neutrale of ­genererende) panden geen wens meer maar simpelweg een must. Vanuit zowel het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen als vanuit total cost of ownership, is het gebruik van duurzame materialen de nieuwe norm. Kortom, het moet duurzamer. Tegelijkertijd sneller, beter, goedkoper, innovatiever, flexibe­ ler en duurzamer. Dat is voorwaar een hele opgave. Een opgave die zonder ketensamenwerking onmogelijk te realiseren zal zijn.
SamEn WErKEn iS nog gEEn SamEnWErKing Bij renovatie en groot onderhoud spelen altijd vele partijen - schakels in de keten - een rol. Te beginnen bij de bewoners en de opdrachtge­ vende corporatie, maar daarnaast ook de architect, de aannemer, de installateur, de dakdekker, de schilder, de stukadoor et cetera. Alleen gezamenlijk kan een renovatie daadwerkelijk gerealiseerd worden; ieder doet zijn deel en samen doen we alles. Geen wonder dat veel mensen in de sector het gevoel hebben dat samenwerking niets nieuws is; ze doen immers niet anders. Er is echter een groot verschil tussen samen werken aan een project en samenwerken voor de eindgebruikers van het project. Bij ketensamenwerking gaat het om de synergie, het totaal is meer dan de som der delen. Vergelijk het met een voetbalelftal: iedere speler heeft zijn rol en wordt geacht die zo goed mogelijk in te vullen. Maar als er elf op zich uitstekende spelers in het veld staan, heb je nog geen winnend team. Samenspel is minst...

More like Essay On Groei

The Changes In The Dutch Society (especially Multicultural) Since 1945

756 words - 4 pages ... . Het ideale gezin was een werkende man en een vrouw die thuis de kinderen verzorgt. In 1969 werd Dolle Mina opgericht .Deze actiegroep wilde de vrouwenemancipatie stimuleren doormiddel van ludieke acties. De vrouwenemancipatie is grotendeels geslaagd. Tegenwoordig is het geaccepteerd dat een vrouw met kinderen een betaalde baan heeft.Door de economische groei in de jaren zestig zorgde voor een tekort aan arbeiders. Om dit te verhelpen besloot de ...

Literary Analysis - Hills Like White Elephants - WR 303 - Literary Analysis

1555 words - 7 pages ... 1 Madison Evans Jake Sauvageau WR 303 Literary Analysis 8/30/18 Ernest Hemingway’s Hills like White Elephants The short story Hills like White Elephants by Ernest Hemingway is a story about a man and woman who are sitting at a bar at a small train station somewhere in Spain. They seem to be having a heated conversation about a mysterious “operation”. The author never explicitly says what the issue is between the man and woman, but it can be ...

An Analysis Of Walter Freeman, Father Of The Lobotomy - NKU HNR 151H - Essay

1433 words - 6 pages ... 1 Brandell Hannah Brandell Prof. Tamara O’Callaghan ENG151H-007 5 May 2017 Walter Freeman and the Invention of the Lobotomy In Steely Library’s digital archives, one of the postcards from the Gilliam family collection is entitled Western Kentucky Asylum for the Insane, Hopkinsville, KY. The postcard dates back to 1915 and portrays a beautiful building, complete with red bricks and white columns. Many of the insane asylums around this time were ...

Lost Treasure, A Story About A Psychopathic Father - Amity College 11BB - Creative Story

1130 words - 5 pages ... Lost Treasure When I was a child, my late father and I would spend every moment of the summer season on the sparkling white sand of the beach near our home. We would dance, kicking up the shiny surface so that the droplets glimmered like diamonds in the sunlight. We would lie on our backs and stare at the sky, until the swirling clouds began to take on our imaginative shapes mingled together by our fantastical minds. We would grip imaginary ...

Robotics Revolution Represent For Human Employment In New Zealand In The Next 30 Years - Massey University - Management

1357 words - 6 pages ... Rebecca Hastie 11256694 How much of a threat does the robotics revolution represent for human employment in New Zealand in the next 30 years? In order to understand the threats that robotics may pose to human employment in the future, it is important to examine the ways in which robots and computerization are already influencing different employment industries today, and how they have changed our labor practices in the past. If this information ...

A Review Of “indigenous Remain ‘asset Rich, Dirt Poor’ 25 Years After Mabo”. - ANU - Literature Review

1115 words - 5 pages Free ... A review of “Indigenous remain ‘asset rich, dirt poor’ 25 years after Mabo”. In the article “Indigenous remain ‘asset rich, dirt poor’ 25 years after Mabo”, Indigenous affairs editor, Fitzpatrick (2017) presents the socioeconomic situation of the Aboriginal people, using the views of the former prime minister’s advisor, Josephine Cashman. Miss Cashman pointed out that the promises made to the indigenous people, presented in the Mabo case, had not ...

Comparison Of Tom And Jay From Great Gatsby - English - Essay

749 words - 3 pages ... Annie Shepherd-Barron, Luxmoore Comparison Between the Portrayal of Tom Buchanan and Jay Gatsby in Chapters 1 to 6 Fitzgerald purposefully portrays Jay Gatsby and Tom Buchanan in contrasting ways to emphasise the variety of money within the American market, during the era in which the novel is set. A major difference between the two men is ‘new money’ and ‘old money’, where Gatsby represents ‘new money’, but Daisy and Tom represent ‘old money ...

Term Project Of Marketing Strategy - Global Business Management 1 St Semester - Essay

405 words - 2 pages ... Boston Pizza Boston Pizza is a Canadian fast food restaurant, which began in Edmonton, Alberta, on August 12, 1964. The restaurant had begun operations on 17 different locations in western Canada by 1970. In 1968 a royal Canadian mounted police officer Jim treliving noticed the growing popularity of Boston pizza and he bought the rights to start a restaurant in British Colombia. He was the first franchisees of Boston pizza. At present, Boston ...

The Advantages And Disadvantages Of Social Media - Bucks County Community College - Essay

830 words - 4 pages ... Sioe Liang Ngeow ( Caden ) Alan Rubin COMP110.N12 15 June 2017 Wisely Use Of Social Media In the era of modernity, the application of technology is already inevitable, especially the use of social media. Social media such as Facebook, Twitter and YouTube have come into widespread use globally. As we all know, Mark Zuckerberg, as the chairman and chief executive officer of Facebook is ranked as one of the top ten wealthiest people in the world ...

Pet Peeves Public Speaking Speech - Public Speaking - Speech

506 words - 3 pages ... ​I’m​ ​not​ ​usually​ ​the​ ​kind​ ​of​ ​person​ ​to​ ​express​ ​when​ ​things​ ​annoy​ ​me--other​ ​than​ ​rolling​ ​my​ ​eyes,​ ​but​ ​there are​ ​actually​ ​quite​ ​a​ ​lot​ ​of​ ​things​ ​I​ ​don’t​ ​like.​ ​I​ ​can’t​ ​say​ ​I’m​ ​not​ ​guilty​ ​for​ ​some​ ​major​ ​pet​ ​peeves,​ ​like​ ​always​ ​being late,​ ​but​ ​here​ ​are​ ​my​ ​pet​ ​peeves​ ​that​ ​people​ ​should​ ​really​ ​work​ ​on. This​ ​one​ ​goes​ ​out​ ​to​ ​my​ ​mom…​ ​Yes ...

Math Algebra Define Variable 1 Math - Algebra 1 - Algebra 1

868 words - 4 pages ... Evaluate each expression when y = 6. 1. 7 – y = 2. y – 3 = 3. 6 + y = 4. y + 2 = 5. y – 2 = 6. y – 1 = 7. 7 + y = 8. y + 8 = 9. 3 + y = 10. y + 4 = Evaluate each expression when y = 4. 11. y + 5 = 12. y – 7 = 13. 2 – y = 14. 7 – y = 15. 9 – y = 16. y + 6 = 17. 6 – y = 18. y – 5 = 19. y + 4 = 20. y + 9 = Evaluate each expression when y = 8. 21. y + 5 = 22. y – 8 = 23. 2 – y = 24. 6 – y = 25. y – 1 = 26. y – 9 = 27. 4 + y = 28. 1 + y = 29. 9 – y ...

Home Automation Haow Its Work In The Society - Speech Comunication - Home Automation

1618 words - 7 pages Free ... Introduccion A home automation system typically connects controlled devices to a central hub or "gateway". The user interface for control of the system uses either wall-mounted terminals, tablet or desktop computers, a mobile phone application, or a Web interface, that may also be accessible off-site through the Internet. Also it will control lighting, climate, entertainment systems, and appliances. It may also include home security such as ...

Intercultural Essay On My Culture - Mesa High - Essay

599 words - 3 pages ... Lopez 1 Lopez 4 Danielle Lopez Michelle Young COM 263: 18FA5689 9 September 2018 My Personal Culture The Hispanic culture has different values, beliefs, and traditions. Family is highly value. Family is a close-knit group and the most important social group to gather in any events or special days. The Hispanic “family unit” includes not only parents and children but also grandparents and extended family. Individuals within the family have moral ...

History Paper For Us History Class - US History , Hudson County Community College - Essau

2229 words - 9 pages ... Ramos7 Johanna Ramos History Research Paper November 30, 2017 US History II 106-01 How 9/11 Impacted Our Population History is the study of past events. Within history many major events have occurred that has change the equilibrium we know of today. If we look back as recent as the events of September 11, 2001 we can speculate that many bodies of government, personal ethical issues and dynamic peace we lost within our economy and everyday lives ...

Be Your True Self No Matter What People Think Of You. - Trevor Highschool English 5 - Essay

450 words - 2 pages ... Lopez Jose Lopez Mrs. karen 14 september 2017 Be your true self Fredrich Nietzche once said “The individual has always struggle to keep from being overwhelmed by the tribe. If you try it, you will often, and sometimes frightened. But no price is too high to pay for the the privilege of owning yourself.” In my opinion, I believe this quote is true. Many people feel like they have to be a certain way for society to like them. When in reality, they ...